2022-07-04

ဂုဏ် တင် မှု ၊

ဒါပေမဲ့ မိသားစု ၊ အစော ပိုင်း အတွင်း ၊