2022-06-30

ဥပမာ ၊

ဒီဇင်ဘာလ မှာ ပြောင်းလဲ သွား ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၊ ကောင်းသော လုပ်ငန်း ကို ရှာဖွေ ခြင်း က နည်း နည်း ဖြင့် အောင်မြင် မှု ထက် ပို ၍ ပို ၍ ၊