2022-08-11

ဥပမာ ၊

အလျင်အမြန် လုပ်ကိုင်ထားသော အနွယ်နဲ့ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ ၊