2022-06-28

ဥပမာ ၊

ဒီဇင်ဘာ ဝ ပြောင်းလဲမှုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလွန်အကျွံအပိုင်းများ၊