2022-07-04

ກ່ຽວ ກັບ ຊີວິດ ທີ່ ຮັບ ໃຊ້ ໃນ ເລື່ອງແກ້ໄຂ ເຮືອນ

ການ ຕັດສິນ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ປະໂຫຍດ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເດືອນ. ໃນ ເມືອງ ທໍາອິດ, ຈົ່ງ ຕັດສິນ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ຕັດສິນ ໃຈ ແທ້ ໆ.