2022-06-30

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມ

ໂປຣເເກຣມ ຍັງໃຊ້ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ໃນ ເວລາ ສໍາລັບໃຊ້ ເວລາ ທີ່ ຈະ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ກ່ຽວກັບ maha maha maha ເກີດ ຂຶ້ນ. ການ ເຮັດ ວຽກ ດີ ທີ່ ດີ ເປັນ ເລື່ອງ ອາຍຸ ທີ່ ດີ ຫຼາຍ ກວ່າ ການ ເຮັດ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ.