2022-08-11

ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ

ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ສະຫງົບ ແລະ ຈົດຈໍ່ ໃນ ເວລາ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດແກ້ໄຂ ເວລາ ແລະ tapered bushing, ແລ້ວ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ການ ເລືອກ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ຕ້ອງການ ເປັນ ເລື່ອງ ດູງ