2022-06-24

ເລື່ອງ ໃດ ແດ່ ເລື່ອງ ດູດ ສະຫງ

ເກີດແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ ນໍ້າ ຫນ້າແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ສໍາລັບ ການ ປະຊຸມ ຫນ້າ ຫນ້າ ຖ້ວມ ທີ່ ມີ ຕ້ອງການ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ການ ປະຊຸມ ດູດ