2022-06-30

Grint Proces vum Grinz- Tabell SegmentName

D' Grint Prozess ass weider benotzt an Industriad fir sien Kaftzéie, fir der Héich-Keiliteit a Héich-Prezicisioun. Gieit Arbeidt ass mei un artistische Keel ass eng Teknologesch verwiounen.