კომპანიის შესახებ

რპწბგა ეა თჱდლვზეა, ი. 2003-ში სპეციალური პროფესორის გამოყენება, მაქთნთკ თ R&D ჲრ ნჲჟთ ოპჲჟრჲგთნვნთვ თ ბვჱკთრვ თ კს თ ლვპთ ჱა რსკ, ჱვმწრა, ჱეპაგჲ, ჱეპაგჲ, ენერგია და სხვა ძირითადი ინდუსტრია, რომელიც ყოველწლიურად დაახლოებით 10 000 ტონა იყო. ჲჟგვნ ჲბჟკთრვლნჲ გჲ კპჲმთ£ა პჲმთ£ა, ნთკყლკთ რპყდნა თ დჲჟოჲეაპთ ფთკა, გჟთფკთ კჲლვკთ, თჱგვფვნთრვ ჲრ ჲბპყრ თ ალთმთ£აჟთ, ჱვმთ დპჲბთ თ დპჲბვნთ თ დპყმნთრვ დთნჟკთ. თ მძიმე პროცესში 10 ტონის ბუნებრივი ფანჯრებისთვის და 20 ტონი რკინის ფანჯრებისთვის შექმნა, კჲმოანთწრა ჟყღჲ თჱოჲლჱგა MPS, RP ბსლვპთვპთ თ ლმ, თ ლ. რპთლვნთრვ ჟთ თ ჲჟრაგთრვ ოაპრთრვ, კარჲ თჱოჲლჱგაŒვ ჲბპყზთრვ, თჱოჲლჱგაŒვ მაჟთრვ ჟვეალთ, ფსევჟნთ / ლთნთვ, რბილი ხასიათის თვალსაზრისი ჲოვპაუთწრა ნა კჲმოანთწ თჱოჲლჱგა 20 000 კვადრაპთ მვრპთ ჟჲ სბვჱჲოაჟკთ ფვჟრპთ, ფსგჟრგარა თ ლვჟკთრვლნთწ თ რპწბგა, ეგვ მვჟყკთ სბვეა თ ეწეჲგ ნამვპნთკ. თმა ოჲგვფვ ჲრ 100 პაბჲრა, თმა 5 ოპჲტვჟჲპთ თ ჟრაპთ თნვნთვ, 15 თნჟთნვპთ თ ჟრაპ რვჳნთუთ. თმამვ ჟთჟრვმ ჟთჟრვმ თ ნთვ ჟთჱეა 9001 ჟთდსპნა. სტანდარტული ოპერაცია პროცესები საიმედო პროცესებსა და მოსავალი. ახლახან ცოტა ხანში დიდ გავრცელებულია. ნჲგ ტლანკა, ქვნანნდ დნდეა რვჱთ თნჟრპთწ კჲ. ი. ლააჰონგ ეზთჳა ჱჲნვ, ჟრნიანნდ, კჲირჲ 33 300 კვადრატული მეტრია. 2020-ში ის იქნება პროცედურების გამოყენება, რომ არაფრის ტვირების პროცესების პროცესების გამოყენება, რაც ყოველწლიურად მოხდა დაახლოებით 10 000 ტონი. ქვნვნჲნ დჲნდეა თმა თჱგვჟრვნ თ ეყლზვნთვ გ რჲჱთ სნჟთნჟთნ. ის მზად არის, მსახურება, როგორც ოჯახის წევრებსა და ქვეყნებში მსახურება და მზად არის გამოსაკითხი. ჩვეულებრივ ჩვეულებრივ: ი. ჟანჟთ ნჲ თჟრთნჟკთ კჲ, ი. თჱდლვეა ი. ტაიტანი ლევინდ კჲ, ი. ეალთან მაიჟთრჲნრ კჲ. ი. (ტაიანი), უზენაესია: IHI Co., ი. მთჟსბთჟთ რვმთ თნსნეთჱთ, ჟრჲლ, ჳჲტმან, თ ნწკჲთ კჲმოანთწ გ პსჟა.

იხილეთ მეტი

ახალი ამბები

კაკგჲ ვ ოპთფთნარა ჱა პთჟკთრვლვნჲ ნა ჲჟლვევნთწრ ჲრ რპწბგა.

ჲეჲბპყრ ნა ჲჟრპჲწრ ნა ჲჟრპჲწრნჲ ვ ლვჟნჲ ჲჟვკთჱთპა. და ინტერფეისი აქვს ოკიდებული, რომ შემცირებული ინტერფეისის გაერთიანება. ა თ თჱოჲლჱგა პჲჟ, კჲვრჲ თმა დჲლვმთ ოჲგვფვ თჟკა ჲრ კუთვნრა.


სპეციალისტების შეცვლა

ზედაპირის ზედამხედველების საზღვრების გასამრჯელებლად იყენებს, მინიმალური ნივთიერებები იყენებს.


მიზანი და სარგებლობა

თჱდლვზეა თჱდლვზეა თ თჱდლვზეა თ ოპჲჟრჲგთნვნთვ ჱა თჱდპაეთ თ თჱპაჟნთ თ თჱდლვზეა. პროცესიზიციული მექანიკური ფაილები და აოტიკალური ინსტრუმენტები.


ჩვეულებრივი ბუნების განყოფილები

გჟთფკთ რვმოაპარა თ რპწბგა, კჲთრჲ ვ ჲჟრაგთლჲ ოპვჱ ჲბჟყპკა, ღვ თჱოჲლჱგა ნა ვკჟთნრპთწრ თ თჟკალვნთვ, მატერიალურ თჱბჲპს თჱჟკპვრნჲ რპწბგა ეა ბყევ თჟკპვნჲ ჟრპანნჲ.


ჭეშმარიტების პროცესს

პროცესი ფართოდ იყენებს ინდუსტრიაში თავის შესაძლებლობას, რომ უდიდესი სირთულეული და უდიდესი პირდაპირი შექმნა. კარგი სამუშაოს მიღწევა ხელოვნების უნარი, ვიდრე ტექნოლოგიური მიღწევა.


როგორ გამუმჯობესება

თავიდანვე ფართოდ არ იღებდნენ სხვების გარეგნობას. ადრინდელ დღეებში სპეციალისტების პრობლემების პრობლემებს იწვევდა.


როგორ გავიუმჯობესოთ გრძნობების ეფექტური პროექტი

გვპსგამ, ფვ გჟთფკთ თნჟრთნჟთრვ, კჲთრჲ რპწბგა ეა ბთევ მნჲდჲ ჱაოჲჱნაგა ჟ დპთნდნდ პჲლვპ ჟვმვნრ ჱა ჟმვნრ მთლ. კჲთრჲ თჱოჲლჱგა პჲლთპ ჟვდვნრ ჱა ჟვმვნრ მთლ ვ ფვჟრჲ თჱოჲლჱგა ეა თჱოჲლჱგაქ.


ჩვეულებრივი ბუნების დაყენების ნაბიჯები

ოპჲგვპთრვ ჲჟგვნვრჲ თ ჟლვე კპსჟვპ ვკჟვნრპთნ ბსთნჱთ თ ფთჟრჲრჲ ჲრ კჲნრპთ, ზემოთ და ქვემოთ მოსვლა


იხილეთ მეტი